شباهت به پیامبران در احادیث

 

 

شباهت با پيامبراسلام(ص)
 

شباهت با حضرت خضر(ع)


شباهت باحضرت موسي


شباهت باذوالقرنين


حضرت سليمان


حضرت عيسي